Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

CERTIFIED_PARTNER_BADGE_HORIZONTAL_500PX

Transformation Agent - valmennusohjelma

Transformation Agent -valmennusohjelma tarjoaa sinulle monenlaisia oppimiskokemuksia. Ohjelma keskittyy erityisesti muutoksiin ja uudistumiseen, joissa tarvitaan systeemiajattelua ja aitoa ihmisten kohtaamista. On iso ero ajatella ihmisiä muutoksen kohteena vai aktiivisina osallisina muutosta ja uudistumista vaativissa tilanteissa.

Transformation Agent -valmennusohjelmassa digitaalinen fasilitointi on keskiössä ja osaamista vahvistetaan keskusteluin ja käytännön harjoituksin. Oppiminen ja työ integroituu – tässäkin ohjelmassa saat samalla myös sparrausta omaan projektiin.

Tervetuloa ihmislähtöiselle oppimismatkalle, jossa hyödynnetään uusia digitaalisia ratkaisuja ja vertaisoppimista.

Tällä sivulla tietoa valmennuksesta:

 • Mitä voin oppia osallistumalla?
 • Miten ja milloin ohjelma toteutuu?
 • Oppimisprosessi
 • Kenelle ohjelma sopii?
 • Transformation Agent -valmennusohjelman moduulien sisältökuvauksia
 • Valmennusohjelman hinnoittelu

Toivottavasti valmennus herättää kiinnostuksesi. Jotta saisit paremman käsityksen ohjelmasta, niin tule juttelemaan. Tätä varten tarjolla pari infotilaisuutta, jossa kerron lisää ohjelmasta, jaan aiempia kokemuksia ja vastaan kysymyksiin.

 • maanantai 22.5. klo 12:30 – 13
 • perjantai 25.8. klo 12:30 – 13:00

Valmentajasi Riitta Hyppänen

Varaa paikkasi ilmoittautumislomakkeella yhteiselle oppimismatkalle.

Mitä voin oppia osallistumalla?

Kansainvälisen Transformation Agent -valmennusohjelman perusrakenne on sama ympäri maailmaa, mutta keskustelut, fasilitointitavat ja käytännön esimerkit tekevät jokaisesta toteutuksesta ainutlaatuisen. Työkalujen ja käytännön vinkkien lisäksi opit ihmiskeskeisen tavan luoda edellytyksiä oman organisaatiosi oppimiselle ja rakentaa kestävää oppimisen ja uudistumisen kulttuuria. Ohjelman aikana työstät omaan työhösi liittyvää kehitystyötäsi, näin opit juurtuvat arkeesi ensi hetkestä alkaen. Oppimismatkasi lopussa saat Howspace Transformation Agent sertifikaatin, jonka voit liittää CV:hen ja Linkediniin.

miten ja milloin ohjelma toteutuu?

Oppimismatkan rakenne ja aikataulu

Ohjelman kokonaisuus koostuu viidestä kahden tunnin valmennusosiosta sekä yhteisistä etkoista ja oppimisen reflektoinneista, retroista.

 • Tarve kehittämiselle, muutoksille vai transformaatiolle?
 • Transformaatioajattelun edistäminen
 • Oppimismuotoilu muutosten tueksi
 • Digitaalinen samanaikainen ja eriaikainen työskentely
 • Organisaatiomuutokset ihmisten kautta ja kanssa

Seuraavan valmennusohjelman aikataulu:

 • pe 15.9. klo 12 – 12:45 Yhteinen aloitus ja orientaatio
 • pe 22.9. klo 12:30–14:30 Transformaatioajattelun perusta – muutoksia vai transformaatiota?
 • pe 29.9. klo klo 12:30–14:30 Transformaatioajattelun edistäminen
 • pe 13.10. klo klo 12:30–14:30 Oppimismuotoilu muutosten tueksi
 • pe 27.10. klo 12:30–14:30 Digitaalinen samanaikainen ja eriaikainen työskentely
 • pe 3.11. klo 12:30–14:30 Organisaatiomuutokset ihmisten kautta ja kanssa
 • pe 17.11. klo 12 – 12:45 Yhteinen retro ja päätöstilaisuus

Ryhmäkoko: 6–10 osallistujaa

Oppimisprosessi

Merkittävät muutokset ja todelliset transformaatiot eivät rakennu yksisuuntaisesti vaan onnistumisen edellytyksenä on vuorovaikutus – niin etätyössä, lähityössä kuin hybridityöskentelyssä. Siksi tässäkin ohjelmassa yhteiskehittäminen ja vertaisoppiminen ovat keskiössä hyödyntäen maailman johtavaa digitaalisen fasilitoinnin alustaa, Howspacea.

Oppimismatka koostuu

 • itsenäisistä ennakkotehtävistä
 • yhteisestä aloitustilaisuudesta (45 min.)
 • yhteisistä valmennussessioista (5 * 2 h) – sisältökuvaukset sivun alaosassa
 • valitsemastasi harjoitustehtävän työstämisestä
 • eriaikaisista keskusteluista ja sparrauksista sekä oppimisen reflektoinneista
 • yhteisestä retrosta ja päätöstilaisuudesta (45 min.).

Globaalin Transformation Agent -powered by Howspace -valmennusohjelman ovat luoneet ja kehittäneet kansainvälinen ryhmä Howspace partnereita eri puolelta maailmaa. Erilaisten ihmisten ansiosta ohjelmasta syntyi juuri tämän hetken työelämän haasteisiin vastaava. On ollut suuri kunnia kuulua tuohon ryhmään ja päästä nyt jakamaan parhaita universaaleja oppeja eteenpäin suomen kielellä toteutettavassa ohjelmassa.

kenelle ohjelma sopii?

Transformation Agent -valmennusohjelma sopii kaikille henkilöille, jotka haluavat saada aikaiseksi vaikuttavia muutoksia digitaalisten kohtaamisten ja fasilitoinnin avulla.

Roolisi voi olla esimerkiksi muutosjohtaja, uudistaja, transformaatiovastaava, fasilitaattori, kehittäjä, HR-johto, valmentaja, työnohjaaja, johtaja, projektipäällikkö tai verkostojohtaja.

Transformation Agent – valmennusohjelman moduulien sisältökuvauksia

Transformaatioajattelun perustaa rakennetaan ensimmäisestä moduulista alkaen. Vaikuttavat ja kestävät muutokset tarvitsevat hyvän perustan. Keskustelemme systemaattisesta ajattelusta ja siitä, miten monenlaisia muutoksia on samanaikaisesti käynnissä.

Keskeisiä kysymyksiä: Mitä muuttuva työelämä tarkoittaa meille? Mitä havaintoja teemme ja mitä ne merkitsevät tämän hetken kannalta? Mitä tarvitaan, että ajattelu muuttuu?

Digitaalinen dialogialusta Howspace tarjoaa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia saada osallistujat keskustelemaan keskenään ja vaikuttamaan aktiivisina toimijoina, ei vain muutoksen kohteina. Ensimmäisessä osassa käymme läpi Howspacen keskeisiä prinsiippejä, joilla luodaan osallistuminen ja vaikuttaminen helpoksi.

Transformation Agent -ohjelmassa on suuri painoarvo keskusteluilla ja heti tehtävillä käytännön kokeiluilla. Näin varmistamme, että oppisi tulevat heti käyttöön. Tästä syystä oppimistehtävä käynnistyy jo ensimmäisessä osiossa.

 • Muutosten moninaisuus edellyttää erilaisia keinoja ja lähestymisiä
 • Systeemistä ajattelua edellyttävät muutokset ja uudistumiset
 • Miten hyödyntää digitaalisia ratkaisuja muutostilanteissa?
 • Harjoitustehtävän sparraus

Lue lisää, miten ohjelma jatkuu moduuli 2:ssa transformaatioajattelua edistämällä (klikkaa + merkkiä)

Yhteinen ohjelmamme jatkuu oppimistehtävien esittelyllä ja sparrailulla.

Lisäksi suuntaamme kohti tulevaisuuksia muutoksineen ja oppimistarpeineen.

 • Transformaatioprosesseihin enemmän luovuutta ja innovatiivisuutta
 • Käytännön caseihin tutustumista
 • Tulevaisuushahmotuksia ja oman tyylin etsimistä transformaation edistäjänä
 • Miten luoda edellytyksiä transformaatioajattelulle?

Lue lisää, miten ohjelma jatkuu moduuli 3:ssa oppimismuotoilun keinoin (klikkaa + merkkiä)

Transformation Agent -ohjelmassa korostuu koko ajan ihmiskeskeinen oppimiskäsitys. Tässä kolmannessa osiossa käymme erityisesti läpi keskeisiä asioita jatkuvan oppimisen näkökulmasta niin yksilöiden kuin tiimin kannalta.

Mistä asioita on huolehdittava jo ennen jonkun tilaisuuden alkua? Entä mikä olisi oppimisen ja uudistumisen kannalta tärkeää tilaisuuden lopussa? Yksi tavoitteista liittyy fasilitaattorin roolin ymmärtämiseen niin yhteisissä hetkissä kuin eri aikaan tapahtuvassa työskentelyssä. Tarjolla siis vinkkejä oppimisen muotoiluun.

 • Oppimisen muotoilu vahvistamaan transformaatiota
 • Jatkuvan oppimisen merkitys
 • Oppimisen vaiheita fasilitoinnin näkökulmasta
 • Miten luoda edellytyksiä erinomaisille oppimiskokemuksille?
 • Parhaat opit omaan kehittämistehtävään 

Lue lisää, miten ohjelma jatkuu samanaikaisen ja eriaikaisen digitaalisen työskentelyn merkeissä (klikkaa + merkkiä)

Neljäs moduuli peräänkuuluttaa työelämän muuttuessa työnmurroksessa uusien työskentelytapojen ja yhdessä tekemisen ja kehittämisen tarvetta. Fasilitointi ja digitaalinen fasilitointi ovat tämän ajan ydinosaamista. Tässä osiossa pääsemme näiden asioiden ääreen.

Mitä muutokset lähityöstä etätyöhön ja hybridityöskentelyyn edellyttävät fasilitaattorilta ja muutosten edistäjiltä? Miten innostaa ja aktivoida? Miten huolehtia, että kaikki tulevat kuulluksi kokouksissa? Miten muokata käytäntöjä, jotka toimivat samassa tilassa, mutta eivät enää virtuaalitilaisuuksissa?

Tässä osiossa opit toimivia vinkkejä digitaalisiin työpajoihin, palavereihin ja yhteiskehittämiseen.

 • Samapaikkainen ja monipaikkainen työskentely, samanaikainen ja eriaikainen työskentely
 • Luottamus, merkityksellisyys ja yhteisöllisyys
 • Miten lisätä aktiivista vuorovaikutusta ja kohtaamisosaamista?
 • Parhaat opit omaan kehittämistehtävään 

Lue lisää, miten ohjelma jatkuu viidennessä ja viimeisessä moduulissa organisaatiomuutosten haasteissa (klikkaa + merkkiä)

Viides ja samalla viimeinen moduuli kohdentuu muutosten haasteisiin. Elämme jatkuvien, limittäisten ja monivaiheisten muutosten aikaa. Vaikka paljon on kokemuksia kertynyt, niin muutoksissa onnistumisesta ei voi olla koskaan liian varma. Onko jo kaikki konstit kokeiltu? Ei varmaan.

Mitä eroa on organisaation yksittäisellä muutoksella ja laajemmin transformaatiolla? Miten rakentaa prosessi, joka lisäisi henkilöstön sitoutumista ja loisi edellytyksiä innostumiselle?

Tässä osiossa opit uutta näkökulmaa niin muutosten suunnitteluun kuin toteutukseen. Viestinnällä ja sanoituksella on suuri merkitys ja sitä pääsemme yhdessä harjoittelemaan.

 • Muutosviestinnän voima
 • Ideoiden keräämisestä analyyseihin ja päätöksiin
 • Miten vahvistaa sitoutumista muutoksiin?
 • Parhaat opit omaan kehittämistehtävään 

Valmennussohjelman hinnoittelu 

Valmennusohjelman hinta 790 € (+alv)

Transformation Agent -valmennusohjelmaan sitova ilmoittautuminen 14 päivää ennen ohjelman aloitusta. Valmennus veloitetaan osallistumisen vahvistamisen jälkeen ennen ohjelman käynnistymistä.

Voit osallistua avoimeen ryhmään tai pyytää omaa Transformation Agent -valmennusohjelmaa omalle organisaatiollesi.

Kysy lisää ja ilmoittaudu